Personuppgifter

Behandling av personuppgifter


Andersson Måleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå sådant avtal med dig.


Uppgifterna kan användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfta att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.


Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika koncern- eller systerbolag, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat n i de fall då det särskilt överenskommit mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.


Personuppgifterna sparas under avtalets löptid, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om 15år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna att raderas.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor och arbeter.


Kontakt oss på torsas@anderssonmaleri.se om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig är Andersson Måleri ABOm ossProffs i tre generationer


Andersson Måleri grundades av Olle Andersson i Strömby på 1940-talet. Sedan dess har företaget växt i tre generationer och drivs än idag inom familjen. Olles son Rolf tog över företaget på 1970-talet då verksamheten också flyttade till Torsås. Sedan 2006 drivs måleriet av sonsonen Kent. Idag har företaget huvudkontor i Torsås och en filial i Kalmar.
Följs ossOch ta del av massor av bilder & information om våra pågående projekt.

© Copyright. All Rights Reserved.